Isenzasamuntu Emaqoqweni Amabili Ezinkondlo ZesiZulu

Zilibele Mtumane, Gcinile Beauty Thwala

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

Yize bebaningi ababhali abenze ucwaningo lwabo ngesenzasamuntu esitholakala ezinkondlweni, akekho osebhale ngeqoqo likaMhlanga benoThwala kanye nelikaNkabinde. UThwala (2018), okusekelwe lo msebenzi kucwaningo lwakhe lweziqu ze-B.A. Honours, cishe nguye kuphela osenze njalo. Lokhu kusho ukuthi lesi sahluko sizovala isikhala esikhona ocwaningweni lwezinkondlo zalezi mbongi zombili ezibalulwe ngenhla.

Original languageEnglish
Title of host publicationTrends and Tropes
Subtitle of host publicationSome Aspects of African Indigenous Literatures of South Africa
PublisherTaylor and Francis
Pages31-44
Number of pages14
ISBN (Electronic)9781040037461
ISBN (Print)9781032760551
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2024

ASJC Scopus subject areas

  • General Arts and Humanities
  • General Social Sciences
  • General Earth and Planetary Sciences

Cite this